Thiệp Mời Sự Kiện

Quy cách in Thiệp Mời Sự Kiện:

  • Công nghệ in: in Kỹ Thuật Số
  • Kích thước: 10cm x 28cm, 10cm x 42cm, 15cm x 40cm, 9,5cm x 22cm, 12cm x 17cm, 15cm x 15cm
  • Chất liệu: Giấy Bristol, giấy Couche, giấy Ford, giấy Mỹ Thuật
thiệp mời sự kiện
Thiệp Mời Sự Kiện